Komunitas Aleut: Mikawanoh Bandung, Mikawanoh Maneh

Oleh: Arif Abdurahman (@yeaharip)

Utamana jalma kudu réa batur, keur silih tulungan, silih nitipkeunna diri, budi akal lantaran tipada jalma. Kapan ogé lain ari nu ngarana silaturahmi téh bakal manjangkeun rezeki jeung manjangkeun umur. Aya deui hiji mangpaat ceuk sobat kuring mah, “loba ngilu komunitas, bakal ngabuka loba panto ogé pikeun beubeunangan”.

Enya da gening karumasaan yén manusa mah teu bisa kukumaha di alam dunya téh lamun taya batur pakumaha. Apan hiji tugas manusia di dunya mah kudu ngajadikeun diri anu manfaat boh keur sorangan boh keur batur. Tah pikeun nyieun kahadean téh hese mun migawe sosorangan mah, da estu kawengku ku kawates diri salaku manusa jeung salaku dirina pribadi. Gawe babarengan liwat komunitas solusina.

Aya meureun sataunan ieu kuring getol ngilu kagiatan nu diayakeun Komunitas Aleut! Hiji komunitas pikeun niténan ngeunaan Bandung, hususna dina widang sajarahna. Sapertos nu kacatut dina ngaran komunitasna, nya kagiatan utamana ngaleut. Konsep leleumpangan pikeun nalungtik turta mikawanoh sejarah hiji daerah emang jadi metode nu pangbenerna, diterangkeun ku A.L. Rowse dina bukuna “The Use of History”. Baca lebih lanjut